این کتاب در دو فرمات متفاوت تنظیم شده است

نسخه چاپی: مناسب برای چاپ کاغذی

نسخه آنلاین (اینراکتیو): مناسب برای خواندن بر روی صفحه کامپیوتر است. این نسخه عمدتا برای دسترسی مستقیم به منابع اینترنتی (بیش از ۵۰۰ عکس، ۴۰۰ کتاب و ۳۰۰ ویدئو) ارجاع شده به آن ها در متن کتاب، تنظیم شده است