اولین شماره نشريه "کارگر"، ارگان حزب کارگران سوسياليست، در اول فروردين ۱۳۵۸ منتشر شد. خط کلی سياسی نشريه طی ده شماره اول آن افشای رژيم سرمايه داری، تبليغ صف مستقل کارگری و مبارزه برای دمکراسی بود. در آن روزها، نشريه کارگر تنها نشريه ای بود که ماهيت رژيم را سرمايه داری اعلام کرد و عليه آن موضع قاطع گرفت. از اين رو تيراژ آن به بيش از سی هزار نسخه در هفته رسيد و وسيعاً در سراسر ايران توزيع می شد، و به همين علت حزب مورد حمله شديد رژيم قرار گرفت و اعضاء و مبارزين آن جزو اولين زندانيان سياسی در رژیم جدید بودند. به دنبال انشعاب در حزب در مرداد ۱۳۵۸، در سال های بعدی نشریات «چه بايد کرد؟»، «کارگر سوسیالیست» و «نظم کارگر» به ترتیب ارگان حزب کارگران سوسياليست بودند. آخرین شماره«نظم کارگر» در اردیبهشت ۱۳۶۲ انتشار یافت.

 

بر روی تصویر شماره مورد نظر خود کلیک کنید

 

HKS SPACE - contact@hks-iran.com/font>

Copyright © 2009-2017