‏‏«انتشارات طلیعه»، در ابتدا با هدف اشاعه مارکسيزم انقلابی در درون جنبش دانشجوئی و کمک به ايجاد يک قطب سوسياليستی انقلابی توسط گروهی از دانشجويان ایرانی در سال ۱۳۵۳ در لندن ایجاد شد. از آن زمان تا کنون با وجود دشواری های بسیار سعی در تداوم این امر مهم بوده ایم. اقتصاد سرمايه داری و امپرياليزم؛ مباحث ‏نظری-سیاسی استالينيزم، مائوئيزم، تروتسکيزم، حزب لنينی، مفهوم برنامه، دموکراسی و تجارب جنبش های کارگری در سطح جهان؛ جنبش زنان؛ جنبش های ‏ملی؛ ساختار سرمايه داری، مسئله ارضی، اوضاع سياسی ايران از مباحث آن بودند.‏‏

 

بر روی تصویر شماره مورد نظر خود کلیک کنید

 

HKS SPACE - contact@hks-iran.com

Copyright © 2009-2017