‏ در پی سلطه ضد انقلاب و سرکوب وحشیانه مبارزین چپ و کمونیست توسط رژیم ، بسیاری از این مبارزان ناگزیر به ترک ایران شدند. نشریه "سوسیالیزم و ‏انقلاب" توسط تنی چند از اعضای حزب کارگران سوسیالست در فاصله سال های ۱۳۶۶-۱۳۶۱ در پاریس انتشار يافت. با شکست انقلاب دوره جدیدی برای ‏چپ کارگری فرارسیده بود: مبارزه در راه صف بندی نوین سوسیالیزم انقلابی و شکل گیری بدیل تاریخی پرولتاریای ایران. .برش قطعی سوسیالیزم انقلابی از ‏دموکراسی خرده بورژوائی بیش از گذشته در دستور کار چپ انقلابی قرار می گیرد. "سوسیالیزم و انقلاب" تلاشی بود در این راه.

 

بر روی تصویر شماره مورد نظر خود کلیک کنید

 

HKS SPACE - contact@hks-iran.com

Copyright © 2009-2017